Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 13.8015 / (22/02/2018)
Any actual -1.13%
1 any 1.53%
3 anys 1.25%
5 anys 4.20%


CE Renda, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CI Renda, FI és un fons d'inversió mixt de renda variable amb una estratègia d'inversió basada en la generació i distribució de rendes periòdiques anuals gràcies a la inversió en companyíes que generen rendes sostenibles al llarg del temps.

L'objectiu d'inversió del fons és la preservació de capital, basant-se en 3 pilars: actius de renda variable amb elevats dividends, REITs o actius vinculats al sector immobiliari i renda fixa sostenible. El seu objectiu de rendibilitat o benchmark és superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Variable Mixta Internacional publicada per Inverco.

El fons CE Renda, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 13.8015
(22/02/2018)
-1.13% 1.53% 1.25% 4.20% Contractar - CE Renda, FI


L'exposició a renda variable està entre el 65% i el 75%. Com a mínim el 75% d'aquesta exposició serà en mercats europeus. La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana / alta capitalització que generin rendes periòdiques, ja sigui a través de la pròpia naturalesa del negoci o mitjançant la distribució dels seus beneficis als accionistes.

La resta s'invertirà en valors de renda fixa pública i / o privada, incloent dipòsits. Un mínim del 75% d'aquestes inversions serà en emissors europeus. El 70% tindrà almenys qualitat creditícia mitjana (min.BBB-) o ràting d'Espanya si fos inferior. La resta podrà tenir qualificació creditícia baixa (min.BB-). La durada mitjana de la renda fixa serà inferior a 4 anys.

La inversió agregada del fons en països emergents serà inferior al 30%. L'exposició a risc divisa, podrà aconseguir el 100%. 

 El fons realitzarà reemborsaments anuals obligatoris de participacions als partícips el dia 1/12 per un import brut equivalent al 2% de la seva inversió valorada a 30/11. Aquest percentatge s'obtindrà del cobrament de dividends d'accions en cartera i cupons de renda fixa. L'import efectiu del reemborsament dependrà de l'evolució del valor liquidatiu i no suposa l'obtenció d'una rendibilitat equivalent, realitzant-se els reemborsaments obligatoris encara que el partícip hagi obtingut pèrdues.

Caixa Enginyers Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

 


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
22 feb. 2018 13.8015 -0,042%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.777
En l'any -1.127
1 any 1.527
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -1.127
2017 4.765
2016 0.522
2015 5.005
2014 3.29
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
22/02/2018 13.8015 26.476.938,58 -0,042%
21/02/2018 13.8073 26.423.049,93 0,186%
20/02/2018 13.78164 26.412.294,77 0,224%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Mixta Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Renda va sumar un 0,19% al gener, mentre que l'índex de referència va avançar un 1,03%. El primer mes de 2018 serà recordat com el mes en què els tipus a llarg termini de les corbes sobiranes més representatives (EUA i Alemanya) van registrar la major pujada mensual pràcticament des de l'epicentre de la crisi financera allà per 2009. El motiu no cal buscar-ho en decisions dels Bancs Centrals, sinó més aviat per l'increment de les expectatives del mercat en matèria d'inflació degut a la fortalesa macro que ve mostrant-se en els últims mesos.

Per la seva banda, el BCE no va avançar futurs canvis al programa d'estímul monetari, una cosa que el mercat començava a preveure, mentre que l'última reunió de la FED presidida per Janet Yellen es va saldar amb un discurs continuista respecte a la pujada gradual dels tipus de referència però amb un missatge més tensionador de la inflació futura. Amb tot això, la renda variable es va anotar alces en pràcticament totes les regions posant en valor el bon rendiment empresarial i les revisions a l'alça per la reforma fiscal a EUA.

Per la seva banda, el treasury a 10 anys va tancar gener en el 2,7%, mentre que el seu homòleg alemany va acabar en el 0,7%. Els diferencials de crèdit amb prou feines van registrar moviments rellevants tant en grau d'inversió com en categoria high yield, actiu aquest últim que va tenir un notable rendiment en aquest entorn posant de manifest la seva baixa correlació respecte els tipus. Respecte als contribuidors del fons, pel costat positiu, Easyjet (+13,39%) es va anotar la major alça després de presentar una actualització de resultats per sobre de l'esperat aprofitant el col·lapse de competidors que va permetre un increment del preu dels bitllets, al mateix temps que espera un creixement dels ingressos per seient superior al previst inicialment. Per contra, el fabricant de joies danès Pandora (-15,85%) va cedir després del seu Dia de l'Inversor ja que va moderar les seves previsions de creixement futur, però que en tot cas es mostren totalment alineades amb la tesi d'inversió en la companyia. En relació a les decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de rendibilitat de les mateixes. Així mateix, es va vendre la totalitat de la posició en Kimberly Clark per un criteri de valoració, capital que es va destinar a introduir el banc holandès ING Groep, el qual compta amb una sòlida franquícia minorista excel·lentment posicionada en l'entorn digital que li permetrà mantenir la seva solidesa de balanç i millorar la retribució a l'accionista de forma progressiva.

D'altra banda, també es va incorporar la companyia britànica Smiths Group, un conglomerat de diversos negocis en els quals manté posicions capdavanteres en detecció i inspecció aeroportuària, instruments i utensilis hospitalaris i segells mecànics per a la indústria petrolífera. En referència a la cartera de renda fixa, es va procedir a la venda de l'emissió del Tresor de Portugal després d'aconseguir el seu valor estimat i en el seu lloc es va incorporar un bo a curt termini (2019) en dòlars de la tecnològica xinesa Tencent. En paral·lel es va realitzar una gestió activa de les cobertures de tipus i de l'exposició a dòlar nord-americà.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.