Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 895.84276 / (16/08/2018)
Any actual -0.52%
1 any -0.79%
3 anys -0.53%
5 anys -0.13%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 895.84276
(16/08/2018)
-0.52% -0.79% -0.53% -0.13% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
16 ag. 2018 895.84276 -0,006%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.298
En l'any -0.515
1 any -0.787
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0.326
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.515
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
16/08/2018 895.84276 10.577.834,21 -0,006%
15/08/2018 895.90031 10.460.801,27 0,002%
14/08/2018 895.88603 10.460.634,49 0,016%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro CT tanca el mes amb una pujada de el +0,06% beneficiat per la revaloració de la part més curta de la corba de deute sobirà espanyol i l'estrenyiment del crèdit. A Europa, El BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials. En el seu comunicat preliminar, l'entitat presidida per Mario Draghi va remarcar que s'espera que els tipus segueixin en els nivells actuals almenys fins a estiu de 2019 i en tot cas durant el temps necessari per assegurar la convergència sostinguda de la inflació cap a nivells inferiors, encara que propers, al 2% a mitjà termini. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, les compres netes d'actius es van mantenir al ritme actual de 30 milions d'euros mensuals fins a final de setembre de 2018, per al desembre del mateix any, sempre i quant les dades macroeconòmiques confirmin les perspectives d'inflació a mitjà termini, s'acabin les compres netes d'actius. En relació a l'anàlisi econòmica, el BCE va destacar la recuperació del creixement dels préstecs al sector privat. La taxa de creixement interanual dels préstecs a les societats no financeres va augmentar fins al 4,1% al juny 2018, després del 3,7% registrat en el mes anterior. El risc a un major proteccionisme a nivell global que pogués desaccelerar el creixement econòmic ha marcat l'evolució dels mercats financers en les últimes 4 setmanes. A EUA, Trump va ressaltar que, de no arribar a un acord en matèria comercial que beneficiï respecte als termes actuals a la major potencial mundial, estava preparat per aplicar aranzels sobre la totalitat de les importacions procedents de Xina (valorades en 500.000 milions de USD). De moment, els aranzels ja en vigor són sobre 34.000 milions de USD i afecten a productes com a llavors, semiconductors o components d'avions. A Espanya, el Govern va establir un procediment per facilitar que aquelles comunitats autònomes que es troben en una situació financera més sanejada puguin tornar a financeres al mercat per si mateixes. Aquest procediment podria suposar un punt d'inflexió en l'evolució de les tinences de deute autonòmic, ja que, en el primer trimestre de 2018, el deute que mantenien les comunitats amb l'estat superava el 58% del conjunt de deute autonòmic. Setmanes de pocs canvis quant a tipus es refereix. La rendibilitat del bo alemany augmenta fins al 0,44% des del 0,32% (zona de mínims anuals). Destacar l'actual diferencial en tipus nominals del deute alemany i nord-americà a 10 anys, el qual se situa en zona de màxims anuals (no vists en els últims 10 anys). Quant al deute europeu perifèric, les primes de risc espanyola i italiana estrenyen lleugerament fins als 96 pb i els 230 pb després de la forta ampliació soferta al maig, especialment a Itàlia, arran de la formació de govern al país transalpí amb els partits M5S i Llega Nord). Quant al crèdit, tant el ¿InvestmentGrade¿ com el ¿High Yield¿ estrenyen sensiblement des de màxims anuals recolzats per l'inici de la temporada de resultats, els quals fins al moment han estat positius a EUA i mixts a Europa.

 

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de juliol de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.