Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 700.08616 / (19/10/2018)
Any actual -1.02%
1 any -1.41%
3 anys 0.23%
5 anys 0.24%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 700.08616
(19/10/2018)
-1.02% -1.41% 0.23% 0.24% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 oct. 2018 700.08616 -0,130%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.392
En l'any -1.019
1 any -1.413
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0.101
Trimestre 2 -0.363
Trimestre 1 -0.669
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -1.019
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/10/2018 700.08616 74.580.953,09 -0,130%
18/10/2018 700.99554 74.761.903,02 -0,009%
17/10/2018 701.0589 74.835.497,93 0,059%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una pujada del 0,12% beneficiant-se del bon comportament del crèdit malgrat la pujada generalitzada en tipus. A Europa, el Banc Central Europeu ¿BCE¿ va decidir mantenir sense variació el tipus d'interès per a les operacions de refinançament en el 0% i la taxa de la facilitat de dipòsit en el -0,40%. En la roda de premsa, Mario Draghi va remarcar que s'espera que els tipus d'interès oficials es mantinguin en els nivells actuals fins a almenys l'estiu de 2019, i en tot cas durant el temps necessari per assegurar la convergència sostinguda de la inflació feia nivells inferiors, encara que propers, al 2% a mitjà termini. En relació a les mesures de política no convencionals, es va anunciar la reducció del programa de compra d'actius fins als 15.000 milions d'euros (des dels 30.000) a partir d'octubre. En relació a les projeccions macroeconòmiques, la màxima institució monetària europea va rebaixar lleugerament les perspectives de creixement econòmic de l'eurozona per 2018 i 2019 fins al 2% i l'1,8% respectivament. Quant als nivells d'inflació, el BCE espera que aquesta fluctuï al voltant del nivell actual del 2% en taxa interanual tenint en compte els preus actuals del petroli. Pel seu costat, Draghi es va mostrar confiat que la inflació subjacent gradualment aniria convergint fins al nivell objectiu del 2%. Finalment, es va valorar positivament la recuperació dels préstecs al sector privat, observada des de principis de 2014. Als EUA, la Reserva Federal va decidir, de manera unànime, elevar els tipus interès fins al rang 2 - 2,25% tenint en compte la bona evolució del mercat laboral i els nivells d'inflació en els últims mesos. En el comunicat posterior, Jerome Powell, president de la Fed, va destacar la fortalesa del consum intern i la inversió privada, els quals s'estan expandint gràcies a una política fiscal que està afavorint el creixement econòmic, l'augment dels salaris i la confiança dels consumidors. Quant a les projeccions macroeconòmiques, la Fed espera que el PIB nord-americà creixi un 3,1% en 2018 i un 2,5% en 2019 respectivament. En relació als nivells d'inflació subjacent, la màxima institució monetària dels EUA espera que aquesta se situï entorn del 2% al llarg de tot l'horitzó de projeccions realitzades fins a 2020. Moviment ¿risk on¿ al setembre (augment de les Tirs dels actius refugi, caiguda de la prima de risc italiana i els països emergents i reducció del spread de crèdit) després de les importants ampliacions de les setmanes anteriors. D'aquesta manera, el deute sobirà alemanya i nord-americana a 10 anys augmenten les seves rendibilitats fins al 0,47% i el 3,06% respectivament. Reducció de la prima de risc italiana (cau fins als 267 pb des dels 290 pb). Malgrat això, el deute italià segueix cotitzant amb un important diferencial respecte a altres països de la perifèria afectada pels dubtes al voltant dels pressupostos presentats pel govern format pel Moviment ¿5 Estrellas¿ i la Lliga Nord (amb un objectiu de dèficit del 2,4%, superior a l'esperat pel mercat). Quant al crèdit, destaca el bon comportament del crèdit ¿High Yield¿ el qual redueix el seu spread fins als 275 pb des dels 300 pb. En relació a les divises, l'euro cotitza pràcticament sense canvis en el seu encreuament enfront del dòlar i la lliura esterlina.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de setembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.