Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 705.28587 / (22/02/2018)
Any actual -0.28%
1 any -1.11%
3 anys -0.21%
5 anys 0.42%


CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 705.28587
(22/02/2018)
-0.28% -1.11% -0.21% 0.42% Contractar - CE Premier, FI


La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
22 feb. 2018 705.28587 -0,082%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.487
En l'any -0.284
1 any -1.107
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.284
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
22/02/2018 705.28587 99.129.630,25 -0,082%
21/02/2018 705.86757 99.332.432,18 0,049%
20/02/2018 705.52512 100.420.387,14 0,070%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,23% minvat principalment per la sensible apreciació del dòlar respecte l'euro. A Europa, en la seva primera reunió de 2018, el Banc Central Europeu va mantenir sense variació el tipus d'interès oficial en el 0% afirmant que s'espera que es mantingui en els nivells actuals durant un període perllongat, el qual superarà amb escreix l'horitzó temporal de les compres netes d'actius. En relació a les mesures de política monetària no convencionals, l'entitat presidida per Mario Draghi va confirmar que les compres mensuals de 30.000 milions d'euros es mantindran fins a setembre o fins a una data posterior si fos necessari, mentre que el Eurosistema reinvertirá el principal dels valors adquirits en el marc de el ¿QE¿ que vagin vencent.

En relació a l'evolució macroeconòmica, segons el BCE, l'última informació disponible confirma el sòlid ritme d'expansió econòmica, que durant el segon semestre de 2017 va experimentar una acceleració major de la prevista. Destaca el fort impuls cíclic, la reducció de el ¿output gap¿ en relació al creixement potencial del vell continent i un augment significatiu de la utilització de la capacitat, fets que reforcen encara més la confiança de la màxima institució monetària europea en què la inflació convergirà cap a l'objectiu del 2% a mitjà termini. Respecte a la divisa, el BCE va destacar com la recent volatilitat de l'euro enfront del dòlar (s'aprecia un 3,4% en l'últim mes) representa una font d'incertesa que requereix un seguiment per les seves possibles implicacions per a les perspectives d'estabilitat de preus a mitjà termini (un euro fort redueix el cost de les importacions i fa menys competitives les exportacions de la zona euro). Finalment, el BCE espera que els preus augmentin de forma gradual, recolzats per una política monetària expansiva, la continuació de l'expansió econòmica i un major creixement dels salaris. A EUA, la inflació subjacent (no inclou el preu de l'energia i els aliments) va registrar un lleu repunt al desembre (fins a l'1,8%, 0,1% per sobre de l'esperat). D'aquesta manera, els lleus senyals inflacionistes s'uneixen a un cicle econòmic fort, la qual cosa ha portat a un augment del to ¿hawkish¿ de diferents membres de la Reserva Federal. Per exemple, William C. Dudley, membre permanent de la Fed, esmentava que la tendència de l'economia dels EUA era coherent amb 3 pujades de tipus més en 2018. Pel seu costat, Steven Mnuchin, secretari d'estat del tresor, va declarar en Davos que la feblesa del dòlar era beneficiosa per a l'activitat economia d'EUA. La bona marxa macroeconòmica a nivell global (guanyant tracció i sincronitzant-se), unit a un to menys complaent per part de 3 dels principals bancs centrals (Fed, BOIX i BCE), ha provocat un fort repunt de les rendibilitats del deute sobirà a 10 anys alemany i nord-americà (0,70% i 2,70% respectivament).

Pel seu costat, la prima de risc espanyola es redueix considerablement (fins als 73 punts bàsics) després de la millora de rating per part de l'agència de qualificació Fitch, la qual va elevar la qualificació des de BBB+ a A-. En una nota, l'agència britànica destacava la sòlida marxa de l'economia espanyola com a principal argument per elevar el rating. Referent a les previsions macro per a Espanya, Fitch espera un creixement del 2,5% en 2018 i del 2,2% en 2017 alhora que considera que pot haver-hi una forta creació d'ocupació i una reducció del dèficit públic. Respecte al crèdit, tant el ¿Investment Grade¿ com el ¿High Yield¿ es manté en zona de mínims dels últims mesos beneficiat pel bon comportament de l'activitat econòmica en un entorn de poques pressions inflacionistes. 

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.