Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 703.86563 / (18/02/2019)
Any actual 1.29%
1 any -0.14%
3 anys 0.48%
5 anys 0.28%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Molt conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

 • Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 703.86563
(18/02/2019)
1.29% -0.14% 0.48% 0.28% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 feb. 2019 703.86563 0,045%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos 0.225
En l'any 1.294
1 any -0.144
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 1.294
2018 -1.756
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/02/2019 703.86563 71.220.167,84 0,045%
17/02/2019 703.55163 71.188.395,73 0,002%
16/02/2019 703.53531 71.186.744,1 0,002%
Informe Risc
Nivel de risc 2 - Conservador

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una pujada del 0,93% gràcies principalment al bon comportament del crèdit en general. A Europa, el BCE va tenir la primera reunió de 2019. En ella, i sobre la base de la seva anàlisi econòmica i monetària periòdic, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials en el 0%. Quant al ¿timing¿ de possibles pujades, l'entitat presidida per Mario Draghi espera que els tipus es mantinguin en els seus nivells actuals fins almenys estiu de 2019, i en tot cas durant el temps que sigui necessari perquè la inflació se situï prop d'objectiu a mitjà termini del 2%. En el seu comunicat posterior, Draghi destacava que la informació més recent indicava una evolució més feble del que es preveu a causa d'un descens de la demanda externa i a certs factors relacionats amb països i sectors específics. Quant a l'anàlisi econòmica, el PIB real de la zona de l'euro va registrar un augment del 0,2% en taxa intertrimestral. La màxima institució monetària del vell continent va destacar que els riscos per a les perspectives de creixement de la zona de l'euro apunten ara a la baixa a causa de la persistència d'incerteses relacionades amb factors geopolítics i amenaces proteccionistes, vulnerabilitats en els mercats emergents i volatilitat dels mercats financers.

Als EUA, la Reserva Federal va decidir mantenir els tipus d'interès en el rang 2,25% - 2,50%. Malgrat la bona evolució de l'economia nord americana, l'entitat presidida per Jerome Powell va destacar que en els últims mesos el creixement econòmic a nivell global s'havia alentit (principalment a la Xina i Europa) a causa d'una elevada incertesa a nivell geopolític (Brexit), les tensions comercials i els efectes de l'aturada governamental als EUA. D'aquesta manera, els membres del Comitè FOMC ¿Federal Open Market Committee¿ van acordar ser pacients a l'hora de determinar l'impacte dels futurs passos quant a política monetària es refereix. D'altra banda, es va destacar que l'escenari per a noves pujades de tipus s'havia afeblit lleugerament ja que els riscos a una augment sensible de la inflació per sobre de l'objectiu del banc central havien disminuït considerablement (en l'actualitat el consens de mercat no espera cap pujada de tipus pel 2019). Bon inici d'any per a la gran majoria d'actius de renda fixa. Quant a tipus, la gran majoria de corbes sobiranes redueixen les seves rendibilitats fins a nivells no vists des de març de 2017 davant unes menors expectatives d'inflació i un creixement econòmic menor de l'esperat a nivell global (les rendibilitats del bo alemany i el bo nord americà a 10 anys es situen en els 0,15% i els 2,63% respectivament). Destaca en positiu el bon comportament del crèdit en general després de la forta ampliació de finals de 2018. D'aquesta manera, tant el crèdit ¿IG¿ com el ¿HY¿ s¿acosten fins als 70 pb i els 308 pb respectivament. Aquest bon comportament ha permès augmentar el volum d'emissions en mercat primari fins als 70.000 milions d'euros (l'elevada volatilitat de l'últim trimestre de 2018 va provocar que la majoria de companyies posposessin les seves emissions).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.