Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 100.06545 / (18/04/2018)
Any actual -1.29%
1 any -1.90%
3 anys -0.60%
5 anys 0.03%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 100.06545
(18/04/2018)
-1.29% -1.90% -0.60% 0.03% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 abr. 2018 100.06545 0,160%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -2.157
En l'any -1.293
1 any -1.902
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -1.293
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/04/2018 100.06545 60.052.037,4 0,160%
17/04/2018 99.9054 60.002.454,15 -0,074%
16/04/2018 99.9796 60.107.537,6 -0,071%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

En el mes de març la FED va pujar tipus en un altre quart de punt arribant fins al rang d'1,50% - 1,75%, tal com anticipaven els mercats. La FED va revisar així mateix les previsions de creixement i inflació, incrementant la previsió d'increment del PIB dels EUA d'un 2,5% a un 2,7% per 2018. Quant a la inflació es va mantenir l'1,9% com a expectatives per 2018 i fins a 2,1% per 2019. A final de mes el focus d'inquietud es va traslladar a les polítiques comercials en iniciar Donald Trump una guerra comercial basada en nous aranzels per a l'acer i alumini així com una revisió dels aranzels a les importacions de Xina. Aquestes mesures van venir seguides de les consegüents represàlies per part del gegant asiàtic. Per la seva banda el BCE va mantenir els tipus en el 0% i el seu programa de recompres sense variacions. Quant a l'evolució dels diferents actius financers, els mercats de renda variable van corregir de forma global durant el mes de març. Una de les majors caigudes va venir del mercat japonès (NIKKEI225 index -2,78% en JPY) i en la mateixa línia va corregir el mercat americà (S&P500 Index -2,69% en USD). Aquestes correccions es van accentuar per a l'inversor Europeu, a causa de la fortalesa de la divisa EUR que es va apreciar un +1,07% enfront del dòlar tancant a nivells d'1,2324. Els principals índexs europeus van corregir d'igual manera (Eurostoxx50 Index -2,25%) així com els mercats emergents (MSCI Emerging MarketsIndex -2,03% en USD). Quant a matèries primeres, el preu del petroli Brent va experimentar una forta apreciació després de la correcció de març, revaloritzant-se un 6,83% tancant el mes lleugerament per sobre dels 70 usd/*bbl. En renda fixa governamental es van registrar descensos de tipus tant a Europa com a Estats Units. D'aquesta forma, la referència alemanya a 10 anys va estrènyer 16 punts bàsics tancant a nivells de 0,497% i la referència del tipus a 10 anys d'Estats Units va estrènyer 12 punts bàsics tancant a nivells de 2,739%.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de març amb una rendibilitat de -1,35% acumulant així un resultat en el que va d'any de -1,64%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de les inversions alternatives market neutral, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en renda variable. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons, Old Mutual Global Equity ABS Return(+1,16%) market neutral de renda variable global, el fons MLIS Commodity Alpha (+0.79%) market neutral en matèries primeres, i el fons MAN GLG Alpha Select (+1,62%) long/short renda variable UK. Va destacar també positivament el fons Polar UK Abs Return(+1.88%) long/short renda variable UK. Per la part negativa van destacar les correccions dels fons de renda variable Schroder Asian Total Return (-2.99%) de renda variable asiàtica, el fons Candriam Equities Biotech (-3.76%) de renda variable sectorial sector biotecnologia i el ETF Alerian MLP (-8.21%) que inverteix en companyies relacionades amb les infraestructures d'energia en els EUA. Quant a operativa, durant el mes de març es van realitzar alguns canvis en la cartera; es va desfer la inversió en el fons Legg Mason MacroOpp Bonds i en el seu lloc es va invertir en el fons Jupiter Global Convertibles Bonds, a més es va introduir una nova estratègia en la cartera amb la incorporació del fons Franklin Templeton EM Small Caps que inverteix en petites companyies de països emergents. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,25%).

 

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de març de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.