Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 93.9665 / (12/12/2018)
Any actual -7.31%
1 any -7.47%
3 anys -1.70%
5 anys -0.63%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 93.9665
(12/12/2018)
-7.31% -7.47% -1.70% -0.63% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
12 des. 2018 93.9665 0,154%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -6.156
En l'any -7.309
1 any -7.468
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.668
Trimestre 2 -1.057
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -7.309
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
12/12/2018 93.9665 27.712.860,7 0,154%
11/12/2018 93.82159 27.726.441,61 -0,014%
10/12/2018 93.83466 27.759.405,47 -0,265%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes de novembre va destacar la celebració de les eleccions de mig mandat a Estats Units, on els Demòcrates van aconseguir la majoria en la Càmera de Representants, mentre que el Senat va seguir en mans dels Republicans. A Europa els 27 Estats Membres de la UE van arribar a un primer acord amb el govern de May sobre les condicions en què el Regne Units abandonarà la UE, encara que l'acord no és definitiu ja que ha de ser aprovat pel parlament britànic. En relació al pressupost italià, Brussel·les va reconèixer avanços en les negociacions i un major compromís per part del govern del país transalpí. En el context macroeconòmic, la inflació general als Estats Units va repuntar fins al 2,5% a l'octubre (+0.2% vs setembre). No obstant això, la taxa d'inflació subjacent es va situar en el 2,1% interanual (vs 2,2% al setembre), mostrant pocs símptomes de sobreescalfament en l'economia nord-americana. A la Zona Euro va destacar la segona estimació del PIB 3T que es va desaccelerar al 0,2% (vs 0,4% anterior) com a conseqüència de la contracció a Alemanya i l'estancament a Itàlia. D'altra banda, els indicadors PMI de novembre van ser pitjor de l'esperat i l'índex compost va caure 0,7 punts fins a 52,4. En referència a les polítiques monetàries el més destacat va ser la reunió de la Reserva Federal, on malgrat mantenir els tipus federals en el mateix rang (2.00% ¿ 2.25%), van deixar entreveure una possible pujada de tipus abans de finals d'any, sustentada principalment pel bon esdevenir de l'economia nord-americana. En relació als mercats, l'índex de renda variable internacional MSCI World va tancar amb un lleuger avanç de el +0,96%. El millor resultat va venir per part dels mercats emergents (MSCI EM +4,06%), a Estats Units l'índex S&P 500 va avançar un +1,79%, sent els sectors més defensius (salut, real estigues, utilities) els que van obtenir un millor comportament relatiu. A Europa l'índex Euro Stoxx 50 va tancar amb una correcció del -0,76%. En relació al mercat de deute, el rendiment del bo del tresor americà 10 anys va retrocedir fins a nivells del 2,99% i el rendiment del bo alemany va tancar en nivells de 0,31%. Finalment, en referència a les matèries primeres, va destacar la caiguda del preu del cru, on el WTI va sofrir el seu pitjor mes dels últims 10 anys i va cedir un -22%. La correcció es va atribuir principalment pel costat de l'oferta, afectada per l'increment de la producció als Estats Units i Aràbia Saudita juntament amb les exempcions en les sancions a Iran. En termes de divisa l'euro es va depreciar un 0,66% en el seu encreuament front el dòlar acumulant una depreciació del 6,08% en 2018.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de novembre amb una rendibilitat de -1,77% acumulant així un resultat en el que va d'any de -7,76%. Pel costat positiu les majors contribucions van provenir de la inversió renda variable emergent i americana així com la renda fixa emergent en divisa local, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en estratègies alternatives i matèries primeres. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons Caixa Enginyers Emergents (+2,03%) de renda variable emergent, el fons Artemis US Small Companies (+2,22%) de renda variable americana petites companyies, i el fons DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable Bonds (+2,45%) de renda fixa emergent divisa local. Per la part negativa van destacar les correccions del fons MLIS-MLCX Commodity Alpha (-5,25%) long/short de matèries primeres market neutral, el ETF UBS CMCI Composite (-6,37%) i el ETF Ishares S&P GSCI Commodity Index (-11,20%) tots dos d'inversió en matèries primeres, i el fons MSF America Diversified Equity Abs Ret (-3,12%) long/short renda variable americana market neutral. Quant a operativa, durant el mes de novembre es van realitzar alguns canvis a manera de protegir millor la cartera enfront de caigudes de mercats; es van desfer les inversions en els fons Polar UK Abs Equity i BSF America Diversified Equity Abs Return i es va baixar el pes en el ETF S&P GSCI Commodity Index. A més es va incrementar la posició en els fons Pictet Chinese Local Currency Bonds i ETF Itraxx Crossover SH Swap invers de crèdit europeu i es va mantenir un nivell de cash més elevat esperant millors oportunitats d'inversió. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,48%).

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.