Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 98.37364 / (15/08/2018)
Any actual -2.96%
1 any -3.74%
3 anys -0.28%
5 anys 0.17%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 98.37364
(15/08/2018)
-2.96% -3.74% -0.28% 0.17% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
15 ag. 2018 98.37364 -0,335%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -2.227
En l'any -2.961
1 any -3.744
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -1.057
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -2.961
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
15/08/2018 98.37364 33.750.132,02 -0,335%
14/08/2018 98.70443 33.863.620,2 0,078%
13/08/2018 98.62748 33.837.221,4 -0,284%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

En el mes de juliol va destacar la publicació del PIB del 2T a Estats Units que es va situar al 4,1% recolzat pel fort augment del consum personal i una contribució positiva de les exportacions netes. A Europa va sorprendre el resultat de l'enquesta alemanya sobre les expectatives del creixement econòmic (ZEW), que va caure 8,6 punts i va situar a l'índex al seu nivell més baix des d'agost de 2012. Els esdeveniments geopolítics també van tenir el seu protagonisme en l'esdevenir del període; el govern americà va amenaçar amb implementar aranzels del 10% sobre un valor addicional de 200 mil milions de USD en importacions Xineses, incrementant així les tensions comercials entre tots dos territoris. En relació als mercats, els bons resultats corporatius van impulsar la renda variable; l'índex europeu Euro Stoxx 50 va avançar un +3,83% i l'índex americà S&P 500 un +3,60%. En relació als mercats emergents l'índex MSCI Emerging Markets va tancar el mes amb un avanç de el +1,68% però amb grans discrepàncies depenent del territori. En referència al mercat de deute, la rendibilitat del bo alemany a 10 anys va tancar al 0,44% (+14 Pb), mentre que la rendibilitat del bo del tresor americà a 10 anys va tancar al 2,96% (+10 Pb). Finalment, destacar la correcció del preu del cru (-7,27%), on es va sumar la tornada a la producció per part de Líbia i la pressió del president Donald Trump a Aràbia Saudita per augmentar la producció del cru. A nivell de cartera el fons va tancar el mes de juliol amb una rendibilitat de +0,00% acumulant així un resultat en el que va d'any de -2,68%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de les inversions en renda variable europea i deute emergent, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en matèries primeres. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons CE Borsa Euro Plus (+2,59%) de renda variable europea i DPAM L-Bonds Emerging Markets Sustainable(+2,60%) de renda fixa emergent en divisa local amb criteris ISR. També va destacar el resultat positiu del ETF Alerian MLP (+8,23%) que inverteix en companyies americanes relacionades amb la distribució de l'energia. Per la part negativa van destacar les correccions dels ETF Ishares S&P GSCI Commodity Index(-1,88%) i ETF UBS CMCI Composite CommodityIndex (-2,56%) que inverteixen tots dos en una cistella diversificada de matèries primeres. També va destacar el resultat negatiu del fons Amundi Abs Volatility Euro Equity (-1,69%) que realitza inversions en volatilitat en mercat europeu. Quant a operativa, durant el mes de juliol es van realitzar alguns canvis en la cartera; es van vendre els fons Brandes European Valuede renda variable europea, OLD Mutual Global Equity Absolute Return long/short marketneutral i T Rowe Japanese Equity de renda variable Japonesa. En el seu lloc de van incorporar a la cartera els fons Artemis USSmall Caps de renda variable USA petites companyies, DWS USD Flotating Rate Notis de renda fixa global de bons flotants emesos en dòlars i EVLI Nordic Corporate Bonds de renda fixa d'empreses nòrdiques. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global positiu (+0,14%).

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de juliol de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.