Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 99.49809 / (20/06/2018)
Any actual -1.85%
1 any -2.72%
3 anys -0.27%
5 anys 0.58%

CE Gestió Dinàmica, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Dinámica, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en un ampli ventall d'actius amb diferents estratègies de gestió flexible i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 400 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 12%.

Amb el fons CE Gestió Dinámica, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Dinàmica, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 99.49809
(20/06/2018)
-1.85% -2.72% -0.27% 0.58% Contractar - CE Gestió Dinàmica, FI

S'estableix un sistema de gestió del fons a través del mètode VaR (Value at Risk - Valor en Risc), basat a establir el 10% com a pèrdua màxima que es podria sofrir en condicions normals de mercat, en un interval de 12 mesos i amb un 95% de probabilitat o de confiança, per crear una cartera conseqüent amb aquests criteris.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, amb independència de l'estratègia de gestió que realitzin, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni.

Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització (amb una liquiditat suficient que permeti una operativa fluida), qualitat crediticia, emissor (públic o privat), divises, mercats (incloent emergents sense límit definit), sector econòmic i àrea geogràfica (encara que es dirigirà majoritàriament a països de l'OCDE que posseeixin economies desenvolupades). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -10 i 10 anys.

El fons realitza una gestió activa que no implica necessàriament una alta rotació de la cartera ni un increment de les despeses. El fons podrà invertir sense limitació en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats, que siguin líquids.

 

Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
20 juny 2018 99.49809 0,212%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -1.706
En l'any -1.852
1 any -2.724
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -1.639
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -1.852
2017 0.35
2016 0.639
2015 3.079
2014 -0.401
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
20/06/2018 99.49809 36.219.517,72 0,212%
19/06/2018 99.28798 36.175.333,57 -0,401%
18/06/2018 99.68816 36.397.450,32 -0,137%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes de maig, els titulars sobre conflictes geopolítics van ocupar el primer plànol per als inversors. En territori Europeu, va destacar la dificultat per formar govern a Itàlia mentre que a l'altre costat de l'Atlántic es va produir una rebaixa en l'escalada de tensions entre Estats Units i Xina, comprometent-se aquest últim a la compra de béns nord-americans per així reduir el dèficit comercial americà. A Estats Units la confiança del consumidor va continuar en nivells màxims dels últims 17 anys, mentre que l'índex PMI manufacturer va augmentar al maig. A Europa les dades van ser més variades; el PMI Manufacturer va disminuir per cinquè mes consecutiu, i es va situar a nivells de 55,5 vs 60,6 en el tancament del 2017, mentre que el mercat laboral es va mostrar fort i la desocupació es va situar en nivells del 8,5% a l'abril, contribuint de forma positiva al sentiment del consumidor. En relació a l'evolució dels mercats, l'índex europeu EutoStoxx 50 va retrocedir un 3,67% principalment ressagat per la situació política tant a Itàlia (FTSE MIB -9,15%) com a Espanya (IBEX 35 -5,16%). També pel costat negatiu, va pesar l'apreciació del dòlar i la creixent aversió al risc sobre els mercats emergents, que van tancar el període amb una retrocessió del 3,75% per part del MSCI Emerging Markets. El mercat americà va ser el que millor es va comportar durant el mes, amb el S&P 500 avançant un 2,25%. Respecte a la renda fixa, va destacar l'ampliació del diferencial de les prima de risc entre Alemanya i Itàlia, que es va ampliar per sobre del 2% i es va situar a nivells de Juny de 2017. Respecte a les divises, els esdeveniments polítics a Europa juntament amb algunes dades macroeconòmiques decebedores van pesar sobre la cotització de l'Euro, que es va depreciar enfront de les principals divises desenvolupades, destacant la correcció front el dòlar (-3,22% EURUSD). Finalment va destacar la caiguda del preu del WTI Texas Crude Oil (-3.22%) davant el possible increment de producció per part d'Aràbia Saudita i Rússia.

 
A nivell de cartera el fons va tancar el mes de maig amb una rendibilitat de +0,15% acumulant així un resultat en el que va d'any de -1,44%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de les inversions en renda variable regne unit i sector matèries primeres, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en renda fixa emergent, exposició a deute europeu perifèric i volatilitat. D'aquesta forma, van destacar positivament els fons Polar UK Absolute Equity (+5,75%) de renda variable regne unit, el ETF Alerian MLP (+7,91%) que inverteix en companyies relacionades amb les infraestructures d'energia en USA, i el ETF UBS CMCI Composite (+4,57%) de matèries primeres diversificat. Per la part negativa van destacar les correccions dels fons M&G Emerging MarketsBonds (-1,84%) de renda fixa emergent, el fons Blackrock EM Flexible Bond (-3,38%) de renda fixa emergent, i el fons Amundi Abs Volatility World Eq (-1,12%) que inverteix en volatilitat. Quant a operativa, durant el mes de maig es van realitzar alguns canvis en la cartera; es van vendre les posicions del fons Blackrock Em Flexible Bond, el fons MLS Ramius Merger Arbitrage, Artemis US Abs Return-USD, Franklin Templeton Inv Emkt Small Caps i LFIS Vis Premia. En el seu lloc es van introduir els fons BB Adamant Healthcare Index, Brandes European Value i DPAM Bonds EM Sustainable. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global negatiu (-0,19%).

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de maig de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.